Služba interiérového dizajnéra

(Projekt interiéru)

Komplexné architektonické služby

(Individuálny projekt stavby)

Zariadenie interiéru

(Overenými partnermi a dodávateľmi)

INDIVIDUÁLNY PROJEKT STAVBY

Individuálny projekt stavby pozostáva z viacerých stupňov projektovej dokumentácie. Základným a najdôležitejším stupňom je architektonická štúdia. Nasleduje dokumentácia potrebná pre povolenia od úradov, projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Posledným stupňom projektovej dokumentácie je realizačný projekt stavby.

Architektonická štúdia

Je základným stupňom projektovej dokumentácie. Pre klienta je fáza architektonickej štúdie najzaujímavejšia, pretože sa aktívne svojimi pripomienkami podieľa na tvorbe jej konceptu. Štúdia dáva klientovi predstavu o možnej budúcej podobe diela, definuje celkový vzhľad objektu a jeho vzťah k prostrediu, v ktorom sa bude nachádzať. Jasne definuje dispozičné riešenie navrhovaného objektu, s prihliadnutím na funkčné a prevádzkové vzťahy. Architektonická štúdia je najdôležitejšou etapou pred samotnou výstavbou, od ktorej závisia estetické a funkčné kvality budúcej stavby. Je tiež základným podkladom na vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

I obsah I

 • Sprievodná správa
 • Situácia
 • Pôdorysy
 • Zvislý rez
 • Všetky pohľady
 • Vizualizácie exteriéru

Projektová dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie

V územnom rozhodnutí stavebný úrad vymedzí územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktoré musia byť v súlade s cieľmi a zámermi celkového územného plánovania. Určí aj ďalšie opatrenia dôležité pre dané územie, napríklad starostlivosť o životné prostredie vrátane architektonických a urbanistických hodnôt.

Cieľom dokumentácie na stavebné povolenie je poskytnúť dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby. Projekt na stavebné povolenie musí zohľadniť aj podmienky určené stavebným úradom vydané v územnom rozhodnutí. Dokumentácia musí poskytnúť jednoznačnú urbanistickú, architektonicko-výtvarnú, priestorovú, dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú charakteristiku stavby. Na základe tohto projektu stavebný úrad pred samotným vydaním stavebného povolenia preskúma najmä to, či stavba spĺňa podmienky určené územným rozhodnutím, či zodpovedá základným požiadavkám na stavby a všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu. Preverí požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, najmä požiadavky na ochranu životného prostredia, zdravia a ľudských životov.

I obsah I

 • Sprievodná správa
 • Technická správa
 • Celková situácia stavby s pripojením na inžinierske siete
 • Výkresy architektonického a stavebného riešenia
 • Statické riešenie nosných konštrukcií
 • Schematické riešenie všetkých vnútorných rozvodov a inštalácií
 • Projekt požiarnej ochrany

Realizačný projekt stavby

Cieľom realizačného projektu stavby je rozpracovať projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie do takých podrobností, aby poskytovala dostatočný podklad na prípravu a uskutočnenie stavby. Profesionálna firma bude od vás vyžadovať realizačný projekt, ktorý prehlbuje, spresňuje, prípadne dopĺňa dokumentáciu na stavebné povolenie. Realizačný projekt ide do podrobností, ktoré jednoznačne určujú konštrukcie, výrobky, materiály, konštrukčné detaily a farebné prevedenie stavby.

I obsah I

 • Sprievodná správa
 • Technická správa
 • Architektúra a stavebná časť
 • Statika objektu
 • Elektroinštalácie (prípojka, vnútorné rozvody, bleskozvod)
 • Zdravotechnika (voda, kanalizácia, prípojky a vnútorné rozvody)
 • Plyn (prípojka, vnútorné rozvody)
 • Vykurovanie (vykurovací systém, výpočet tepelných strát a náročnosti budovy)
 • Projekt požiarnej ochrany
 • Podrobný výkaz výmer a plôch
 • Konštrukčné detaily

Cena projektu stavby sa vypočíta individuálne, podľa objednaných služieb a rozsahu spracovania dokumentácie.Z projektu je možnosť si objednať samostatne ktorúkoľvek časť dokumentácie. Samostatne sa budú účtovať poplatky za vybavenie povolení. V prípade stavby sa neposkytuje služba generálneho dodavateľa. V prípade záujmu klienta je možnosť zabezpečenia autorského dozoru. Pri pochybnosti o schopnostiach potencionálnych dodávateľov realizovať stavbu, sa služba autorského dozoru neposkytuje. Doba dodania jednotlivých častí projektu sa dohodne individuálne podľa požiadavky klienta a rozsahu spracovania dokumentácie.

PROJEKT INTERIÉRU

   Základnou časťou projektu je interiérová štúdia. Podľa požiadavky klienta sa vytvorí základný koncept riešeného interiéru. Výsledkom štúdie je 2D návrh dispozičného a funkčného riešenia priestoru, a jeho vizualizácia. Na základe štúdie má klient jasnú predstavu o navrhnutom priestore a jeho prevedení. Druhú časť tvorí realizačný projekt interiéru. Slúži ako podklad pre zhotoviteľa k realizácií návrhu. Okrem interiérovej štúdie obsahuje technické výkresy stavebných úprav konštrukcií a inštalácií, kladačské plány, elektroinštalácie a rozvody. Ďalej obsahuje výber typových prvkov interiéru, výkaz výmer a odhad rozpočtu. V prípade potreby sa vyhotovia realizačné výkresy nábytku na mieru. V prípade väčších stavebných zásahov do existujúcich konštrukcií je potrebná projektová dokumentácia podľa STN (statický posudok, hygiena, atď. ...).

Interiérová štúdia I obsah I

 • Pôdorys (2D návrh dispozície)
 • Vizualizácie priestoru

Realizačný projekt interiéru I obsah I

 • Interiérová štúdia ( pôdorys, vizualizácie )
 • Výkresy stavebných úprav ( pôvodný stav, stavebné úpravy, nový stav )
 • Výkresy podhľadov, kladačské plány obkladov
 • Elektroinštalácie, rozmiestnenie osvetlenia a rozvody ( voda, kúrenie )
 • Realizačné výkresy nábytku na mieru
 • Výkaz prvkov interiéru
 • Výkaz výmer a rozpočet
 • Dokumentácia potrebná pre úrady

Cena projektu interiéru sa vypočíta individuálne, podľa objednaných služieb a rozsahu spracovania dokumentácie.Z projektu je možnosť si objednať samostatne ktorúkoľvek časť dokumentácie. Samostatne sa budú účtovať poplatky za vybavenie povolení (posudky a pod. ...). Poskytujem zabezpečenie realizácie interiéru a koordináciu dodávateľov ( autorský dozor ). V prípade spolupráce a dodania kompletného interiéru overenými partnermi, je táto služba v cene projektu. Pri pochybnosti o schopnostiach potencionálnych dodávateľov realizovať interiér, sa služba autorského dozoru neposkytuje. Doba dodania jednotlivých častí projektu sa dohodne individuálne podľa požiadavky klienta a rozsahu spracovania dokumentácie.


Spolupráca so štúdiom SEDIA ROSSA _ Ing. Edita Cimrová, autorizovaný architekt

https://sediarossa.eu